Tôi "quảng cáo" hàng ngày là việc tôi phải làm, và tôi nói những điều thật.

Anh chị em thấy học được, dùng được những điều đó thì đó là niềm vui.

Anh chị em thấy mình không học được, không dùng được, chưa thấy đạt kết quả công việc như ý mình, trong khi ý muốn khao khát thành công lại mãnh liệt quá thì thường "sự ganh tị ngấm ngầm" sẽ nổi lên đấy nhé (hãy cẩn thận soi tâm mình).

Nếu sự ganh tị chuyển thành hành động quay vào bên trong mình để quyết tâm học tập làm việc mạnh mẽ để thành công hơn, để nghĩ và làm những việc MÌNH LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC 100% thì đó là sự ganh tị có ích.

Nếu sự ganh tị chuyển thành hành động quay ra bên ngoài góp ý là tôi đừng nói nhiều nữa, quay ra bên ngoài bình luận, quay ra bên ngoài nói chuyện với người khác làm người khác xao động, vui buồn, phân tâm, giảm niềm tin động lực tiến về phía trước ... nói về những việc của người khác, mình không phải là người có thể quyết định ... thì đó là sự ganh tị có hại.