Đã bao nhiêu lần bạn đề ra kế hoạch rồi từ bỏ ... hãy nghe hết video sau để có tư duy, công cụ, phương pháp dừng ngay việc thất bại khi tạo thói quen.

DOWNLOAD tài liệu THÓI QUEN tích cực tại link sau:

Mẫu biểu Thiết lập Thói quen – Google Drive

http://thoiquenthanhcong.com/DOWNLOAD.htmlhttps://youtu.be/jXl9AqcH-Q4